Zakres obowiązków i funkcje sędziowskie

Zakres obowiązków i funkcje Sędziowskie

Podstawowym i głównym zadaniem każdego sędziego jest sprawowanie kontroli, nadzorowanie czy podczas zawodów przestrzegane są Przepisy Zawodów Nordic Walking

Do zadań i obowiązków sędziów należy:

1. Sędzia Główny:

 • weryfikuje trasę przed zawodami,
 • zatwierdza regulamin zawodów przed zawodami,
 • ustala kwestie organizacyjne z organizatorem zawodów,
 • weryfikuje przygotowanie oraz długość trasy w dniu zawodów,
 • sprawdza funkcjonowanie osób pracujących w punktach odświeżania i odżywiania,
 • podejmuje decyzję o dopuszczeniu zawodników do startu,
 • przeprowadza instruktarz dla zawodników przed startem,
 • organizuje pracę sędziów funkcyjnych,
 • dyskwalifikuje zawodników nie przestrzegających przepisów,
 • zatwierdza wyniki zawodów,
 • sprawuje ogólną kontrole nad przebiegiem zawodów,
 • rozstrzyga wszelkie kwestie sporne zaistniałe podczas współzawodnictwa,
 • informuje opinię publiczną, współpracuje z mediami.

2. Sędzia Trasy:

 • udzielanie informacji zawodnikom i obserwatorom o przepisach zawodów, rozmieszczeniu jednostek organizacyjnych oraz o przebiegu zawodów,
 • monitorowanie czy warunki bezpiecznego marszu są zapewniane,
 • ocena techniki marszu zawodników,
 • udzielanie ostrzeżeń zawodnikom, którzy nie przestrzegają przepisów,
 • pilnowanie zasady zdrowego współzawodnictwa,
 • informowanie sędziego głównego o przebiegu współzawodnictwa oraz udzielonych ostrzeżeniach,
 • współpraca z jednostkami odpowiedzialnymi za zabezpieczenie trasy,
 • współpraca ze służbami medycznymi,
 • współpraca ze spikerem, przekazywanie informacji z trasy.

3. Sędzia Startu i Mety:

 • udzielanie informacji zawodnikom i obserwatorom o przepisach zawodów, rozmieszczeniu jednostek organizacyjnych oraz o przebiegu zawodów,
 • nadzorowanie ustawienia zawodników na stracie,
 • sprawdzanie odpowiedniego ubioru zawodników, numerów startowych oraz kiji używanych przez zawodników,
 • sprawdzenie aparatury startowej oraz przeprowadzenie procedury startowej,
 • monitorowanie czy warunki bezpiecznego marszu są zapewniane,
 • ocena marszu zawodników,
 • udzielanie ostrzeżeń zawodnikom, którzy nie przestrzegają przepisów,
 • pilnowanie zasady zdrowego współzawodnictwa,
 • stworzenie kontrolnej listy kolejności zawodników na mecie,
 • kontrolny ręczny pomiar czasów zawodników,
 • informowanie sędziego głównego o przebiegu współzawodnictwa oraz udzielonych ostrzeżeniach,
 • współpraca z jednostkami odpowiedzialnymi za zabezpieczenie trasy,
 • współpraca ze służbami medycznymi,
 • współpraca ze spikerem, przekazywanie informacji z trasy.

3. Sędzia Weryfikujący Wyniki:

 • udzielanie informacji zawodnikom i obserwatorom o przepisach zawodów, rozmieszczeniu jednostek organizacyjnych oraz o przebiegu zawodów,
 • zatwierdza listę startujących zawodników,
 • pomoc i nadzorowanie ustawienia zawodników na stracie,
 • sprawdzanie odpowiedniego ubioru zawodników, numerów startowych oraz kiji używanych przez zawodników,
 • ocena marszu zawodników,
 • udzielanie ostrzeżeń zawodnikom, którzy nie przestrzegają przepisów,
 • pilnowanie zasady zdrowego współzawodnictwa,
 • informowanie sędziego głównego o przebiegu współzawodnictwa oraz udzielonych ostrzeżeniach,
 • weryfikacja uzyskanych wyników nieoficjalnych w namiocie wynikowym,
 • współpraca z jednostkami odpowiedzialnymi za zabezpieczenie trasy,
 • współpraca ze służbami medycznymi,
 • współpraca ze spikerem, przekazywanie informacji z trasy,
 • drukowanie i wywieszanie wyników wstępnych i oficjalnych po zatwierdzeniu przez Sędziego Głównego.

Dodatkowo w ramach indywidualnych ustaleń z organizatorami zawodów sędziowie mogą pełnić dodatkowe funkcje:

 • wytyczenie i opomiarowanie trasy,
 • przygotowanie trasy przed zawodami,
 • przygotowanie miejsca zawodów,
 • organizacja i prowadzenie biura zawodów,
 • prowadzenie elektronicznych zapisów do zawodów,
 • prowadzenie rozgrzewki przed zawodami,
 • elektroniczny pomiar czasu wraz z tworzeniem komunikatu zawodów,
 • tworzenie listy rankingowej w zawodach rozgrywanych w systemie pucharowym,
 • organizacja wypożyczalni kijów,
 • organizacja depozytu zawodów,
 • prowadzenie spikerki zawodów,
 • prowadzenie dekoracji zawodników,drukowanie numerów startowych, certyfikatów uczestnictwa oraz dyplomów dla zawodników.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem