Regulamin Półmaratonu - Tarnowskie Góry

IV OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI NORDIC WALKING - 21,097

IV OTWARTE SZTAFETOWE MISTRZOSTWA POLSKI NORDIC WALKING 3 x 7,033 m

Zawody rozgrywane według Przepisów Zawodów Polskiego Zrzeszenia Nordic Walking - link do przepisów

I. CEL

 1. Popularyzacja aktywności fizycznej prorodzinnej oraz zdrowego stylu życia.
 2. Wyłonienie najlepszych zawodników na dystansach.
 3. Propagowanie idei aktywności fizycznej wśród mieszkańców Polski.

II. TERMINY I MIEJSCE ZAWODÓW

 • 26 maja 2025 roku (niedziela) – Tarnowskie Góry / Strzybnica

III. RAMOWY PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW

 • 8:30 – 10:30 - rejestracja zawodników – maraton, sztafety,
 • 9:40 - otwarcie imprezy
 • 9:45 – 9:55 - wspólna rozgrzewka
 • 10:00 – start PÓŁMARATON
 • 10:30 – start SZTAFETY
 • 14:30 – zamknięcie trasy zawodów
 • 15:00 – dekoracja maratonu i sztafet

Zawodnicy proszeni są o ustawienie się na starcie 5 minut przed startem konkurencji.

IV. ORGANIZATORZY

 • Urząd Miasta Tarnowskie Góry
 • Polskie Zrzeszenie Nordic Waking
 • Nordicus Strzybnica
 • Fundacja Herkules All Sports

V. DYSTANSE

Uczestnicy startują na 2 dystansach

 • Półmaraton – 21,097 km (3 okrążenia po 7,033 km)
 • Półmaraton Sztafety – 3 x 7,033 km=21,097 km (3 kobiety lub 3 mężczyzn), zmiana na zasadzie przekazania chipa, kapitan w biurze zawodów podaje kolejność startu zawodników (będzie ona sprawdzana przez sędziego startu w trakcie rywalizacji pod groźbą dyskwalifikacji).

Na dystansach obowiązują limity wiekowe, biorąc pod uwagę dokładną datę urodzin (dzień, miesiąc i rok)

 • Półmaraton – ukończone 18 lat
 • Półmaraton Sztafety – ukończone 16 lat (licząc dokładną datę)

VI. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW I OPŁATA STARTOWA

 1. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną, przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: http://inws.info.  Rejestracja elektroniczna zostaje zamknięta na 4 dni przed zawodami.
 2. Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że biorą w nich udział na własną odpowiedzialność.
 3. Rejestracja traktowana jest jako przyjęcie warunków Regulaminu
 4. Uczestnictwo w imprezie jest odpłatne i w zależności od dystansu i terminu zapisów wynosi odpowiednio:

ZGŁOSZENIA ELEKTRONICZNE (płatność internetowa BlueMedia)

Półmaraton 

 • 99 zł - do 31.03.2024 r.
 • 119 zł - do 30.04.2024 r.
 • 139 zł - do 22.05.2024 r.
 • 150 zł - w biurze zawodów

W pakiecie każdy zawodnik otrzymuje upominki, odlewany medal oraz posiłek regeneracyjny.

Sztafety 3 - osobowe (3 kobiety lub 3 mężczyzn)

 • 220 zł - do 31.03.2024 r.
 • 250 zł - do 30.04.2024 r.
 • 280 zł - do 22.05.2024 r.
 • 340 zł - w biurze zawodów

W pakiecie każdy zawodnik otrzymuje upominki, odlewany medal oraz posiłek regeneracyjny.

Mieszkańcy Tarnowskich Gór zwolnieni są z opłaty startowej.

4. Za ostateczne i kompletne zgłoszenie elektroniczne uważa się poprawne wypełnienie i przesłanie przez uczestnika formularza zgłoszenia wraz z zaksięgowaną opłatą startową najpóźniej na 4 dni przed datą zawodów, według stawek i reguł z punktu 2 na konto bankowe organizatora.

5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego zawodnika do 30.04.2024 r.

6. Nie dopuszcza się anonimowych zgłoszeń uczestników. Zgłoszenia będą usuwane.

7. Opłatę należy wpłacać na następujące konto bankowe:

Fundacja Herkules All Sports

Numer konta 55 1050 1559 1000 0090 3178 8087 z numerem rejestracji” imię i nazwisko zawodnika

8. Pakiet obejmuje startowy w półmaratonie oraz w sztafetach obejmuje:

 • 2 numery startowe
 • chip niezbędny do pomiaru czasu
 • woda 0,5l
 • baton,
 • upominki
 • pamiątkowy medal na mecie,
 • posiłek regeneracyjny

9. Weryfikacja zawodników, oraz wydawanie numerów startowych, pakietów startowych będą odbywały się w Biurach Zawodów w dniu imprezy.

VII. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Zawody rozgrywane według Przepisów Zawodów Polskiego Zrzeszenia Nordic Walking - link do przepisów
 2. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników na mecie wszystkich dystansów będzie dokonywane elektronicznym systemem pomiarowym lub chipowym. Oficjalnym czasem jest czas netto.
 3. Osoby niepełnosprawne startujące w sztafecie lub w maratonie są klasyfikowane z innymi kategoriami.
 4. W sztafecie mogą brać udział drużyny składające się z 3 zawodników o jednakowej nazwie:

Kategorie sztafet seniorskich

 • 3 osobowa  sztafeta męska - mężczyźni
 • 3 osobowa  sztafeta żeńska - kobiety
 • 3 osobowa  sztafeta męska masters 60 +
 • 3 osobowa  sztafeta żeńska masters 60 +
 1. Wszyscy zawodnicy powinny zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w Biurze Zawodów.
 2. Osoby startujące w zawodach oświadczają, że są zdolni do udziału w zawodach oraz nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach. W związku z powyższym w Biurze zawodów należy własnoręcznie podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego.
 3. W zawodach mogą brać udział obywatele wszystkich krajów świata.
 4. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać strój sportowy stosowny do warunków pogodowych. Zaleca się posiadanie własnych kijów do NW. Posiadanie kijów składanych wymaga od uczestnika zwrócenia uwagi na dokładne dokręcenie części składowych kija, jak również uwzględnienie podczas treningu, rozgrzewki oraz zawodów faktu, iż kij składany jest mniej wytrzymały niż kij jednoczęściowy.
 5. Podczas marszu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Nie można używać własnych numerów startowych.
 6. Istnieje możliwość wypożyczenia kijów w Biurze Zawodów (liczba kijów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń). Ilość par kijów dostępnych nie mniejsza niż 20 szt. Kaucja zwrotna za wypożyczenie kijów wynosi 100zł oraz za okazaniem dokumentu ze zdjęciem. Uczestnicy wypożyczający kije powinni zapoznać się z zaleceniami producenta kijów oraz zastosować się do poleceń wypożyczającego.
 7. Zawodnicy zobowiązani są zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas rozgrzewki, aby nie uderzyć lub nie ukłuć kijkiem współćwiczącego.
 8. W marszach podział na kategorie wiekowe nastąpi według następujących zasad: o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.
 9. Uczestnicy marszu zostaną sklasyfikowani w następujących kategoriach wiekowych:

Kategorie wiekowe maraton:

Kategoria senior

 • K/M 18-34

Kategorie masters

 • K/M 35-39
 • K/M 40-44
 • K/M 45-49
 • K/M 50-54
 • K/M 55-59
 • K/M 60-64
 • K/M 65-69
 • K/M 70-74
 • K/M 75–79
 • K/M 80 +

Kategorie w rywalizacji sztafet

Sztafety

 • 3 osobowa sztafeta męska - mężczyźni
 • 3 osobowa sztafeta żeńska - kobiety
 • 3 osobowa sztafeta męska masters 60 +
 • 3 osobowa sztafeta żeńska masters 60 +

10. Uczestnik zawodów jest to osoba, która po zgłoszeniu się do biura zawodów, podpisze oświadczenie i odbierze pakiet startowy. Uczestnictwo w zawodach kończy się w momencie zakończenia ceremonii zamknięcia zawodów. W tym przedziale czasowym uczestnik zawodów może otrzymać upomnienie, ostrzeżenie lub dyskwalifikacje.

VIII. NAGRODY i UPOMINKI

1. Ogłoszenie wyników, przyznanie i odbiór upominków odbędzie się w dniu zawodów.

2. Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą zawody w regulaminowym czasie otrzymują pamiątkowy medal. Uczestnicy półmaratonu i sztafet.

Kategoria Open - półmaraton

 • za miejsca 1 -3 medale, puchary oraz upominki (wśród kobiet i mężczyzn).

Kategoria wiekowe – półmaraton (dublują się z kategoriami wiekowymi)

 • za miejsca 1 -3 medale, upominki.

Sztafety

 • zdobywcy miejsc I-III w sztafecie otrzymają puchary i medale na podium w każdej kategorii.

3. Nagradzanie zawodników z zagranicy (Zawodnicy z zagranicy, zostaną nagrodzeni w klasyfikacji generalnej oraz w kategoriach wiekowych w następujący sposób: staną na stopniu podium obok reprezentanta Polski otrzymując to samo wyróżnienie).

4. Odbiór upominków w dniu zawodów. Po tym terminie nagrody przepadają.

IX. TRASA

 1. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji uczestnika, powiadamiana jest obsługa trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 2. Na trasie znajdują się sędziowie, którzy będą dokonywali oceny techniki marszu NW oraz udzielali kar za naruszenie przepisów sędziowskich.
 3. Plan trasy i lista startowa będzie znajdować się w biurze zawodów.
 4. Trasa będzie oznaczona specjalnymi znacznikami i taśmą ostrzegawczą, oznaczone dystanse.
 5. Punkty odżywiania, odświeżania będą wyposażone w: wodę, izotonik, banany.

X. DEPOZYT

 1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w wyznaczonym miejscu.
 2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
 3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XI. UBEZPIECZENIE

 1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w Marszu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.
 6. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).

XIII. WYDARZENIE JEST OBJĘTE PRAWAMI AUTORSKIMI ORGANIZATORA

 1. Zakazuje się publikowania filmów i fotografii godzących w wizerunek i naruszających dobra osobiste  zawodników, sędziów i innych osób uczestniczących w organizacji zawodów bez  zgody w/w osób oraz zgody Organizatora wydarzenia.  Wszelkie prawa są zastrzeżone przez  Organizatora wydarzenia.
 2. Uczestnik zawodów (wydarzenia) przystępując do zawodów ma obowiązek zapoznania się z regulaminem. Przystąpienie do zawodów oznacza akceptację warunków
 3. Zakazuje się innym osobom, niż zawodnicy, filmowania i fotografowania, publikacji z przebiegu zawodów, zawodników, filmowania i fotografowania sędziów oraz innych osób uczestniczących w obsłudze zawodów bez zgody Organizatora wydarzenia.
 4. Poza zawodnikami prawo filmowania i fotografowania w zakresie, o którym mowa wyżej, przysługuje wyłącznie osobom posiadającym akredytację Organizatora. Akredytacja musi być noszona przez osobę akredytowaną w widocznym miejscu, by możliwe było jej sprawdzenie bez legitymowania.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 13. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
 14. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, , Policja, przedstawiciele Straży Miejskiej oraz wolontariusze.
 15. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem : biuro@herkules.pl.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo  niedopuszczenia uczestnika do startu bez podania przyczyny , zwracając zawodnikowi wniesioną opłatę startową.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem