Regulamin Górskich Mistrzostw Polski 2024 - Polanica-Zdrój

Regulamin Górskich Mistrzostw Polski 2024 - Polanica-Zdrój

NORDIC WALKING – 5km, 10km

Uwaga: Zawody zaliczane do Polish Nordic Walking Cup 2024.

Zawody rozgrywane według Przepisów Zawodów Polskiego Zrzeszenia Nordic Walking - link do przepisów

I. CEL

 • Popularyzacja aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia,
 • Propagowanie idei aktywności fizycznej poprzez Nordic Walking,
 • Wzrost świadomości oraz wyrobienie nawyku systematycznej aktywności fizycznej wśród uczestników.

II. TERMINY ZAWODÓW CYKLU

 • 6 lipca 2024 roku – Polanica Zdrój, ul. Parkowa

III. RAMOWY PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW

RAMOWY PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW

Sobota - 06.07.2024 r.

Miejsce (Muszla Koncertowa)

 • 8:30 - 12:30 - działalność biura zawodów 10km i 5km
 • 10:45 - uroczyste otwarcie
 • 10:50 - wspólna rozgrzewka
 • 14:30 - dekoracje wszystkich dystansów
 • 15.30 - zamknięcie wydarzenia

Miejsce (Park Szachowy)

 • 11:00 - START 10 km
 • 13:00 - START 5 km

Zawodnicy proszeni są o ustawienie się na starcie 5 minut przed startem konkurencji.

*Zarys programu minutowego każdej z imprez może ulec zmianie. Wszelkie zmiany dotyczące danych zawodów będą umieszczane na stronie  pucharnw.plherkules.org.pl oraz w biurze zawodów

IV. ORGANIZATOR

 • Polskie Zrzeszenie Nordic Walking
 • Fundacja Herkules All Sports
 • GOSPODARZE IMPREZ - (kolejno wg terminarzu z pkt. II):

V. DYSTANSE

Uczestnicy startują na 2 dystansach:

 • 5 km
 • 10 km

VI. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych  inws.info,   herkules.org.pl, oraz bezpośrednio w biurze zawodów w formie gotówki lub kartą płatniczą.

2. Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że biorą w nich udział na własną odpowiedzialność. Rejestracja traktowana jest jako przyjęcie warunków Regulaminu.

3. Uczestnictwo w imprezie jest jednakowo odpłatne na wszystkich dystansach. W zależności od terminu zapisów wynosi odpowiednio:

ZGŁOSZENIA ELEKTRONICZNE

Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do 3 dni przed zawodami.

Jeżeli zawody odbywają się w niedzielę to zgłoszenia trwają do czwartku do godz. 21:00,
a jeżeli zawody odbywają się w sobotę to zgłoszenia przyjmujemy do środy do godz. 21:00.

Opłaty startowe podczas rejestracji elektronicznej

do 31.12.2023roku:

 • 60 zł – opłata startowa
 • 30 zł – opłata startowa ulgowa (emeryci, osoby niepełnosprawne z orzeczeniem, dzieci i młodzież do 18 roku życia)

do 27.06.2024 roku:

 • 70 zł – opłata startowa
 • 35 zł – opłata startowa ulgowa (emeryci, osoby niepełnosprawne z orzeczeniem, dzieci i młodzież do 18 roku życia)

od 28.06.2024 roku

 • 80 zł – opłata startowa
 • 40 zł – opłata startowa ulgowa (emeryci, osoby niepełnosprawne z orzeczeniem, dzieci i młodzież do 18 roku życia)

W dniu zawodów:

 • 100,00 zł – wszyscy bez względu na uprawnienia

4. Wpłaty na konto na 2 dni i 1 dzień przed zawodami, będą traktowane jako NIEPEŁNE wpłaty w dniu zawodów.  W biurze zawodów należy dokonać dopłatę zgodnie z różnicą w kwocie opłaty w innym przypadku środki przepadają.

5. Za ostateczne i kompletne zgłoszenie elektroniczne uważa się poprawne wypełnienie i przesłanie przez uczestnika formularza zgłoszenia wraz z zaksięgowaną opłatą startową wg wskazań dat i stawek z pkt. 3,. na konto organizatora lub na konto indywidualne wygenerowane przez system płatności Blue Media.

6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przenoszenia raz wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika lub innych zawodów.

7. W przypadku opłaty w formie tradycyjnego przelewu na konto, należy w biurze zawodów okazać dowód wpłaty. W przypadku przelania zbyt małej kwoty zgłoszenia lub wpłaty nie w terminie, zgłoszenie jest nieważne. Aby było ważne należy postąpić zgodnie z podpunktem nr 4

8. Opłatę startową w formie tradycyjnego przelewu należy wpłacać na następujące konto bankowe w tytule podając: „imię nazwisko uczestnika oraz numer rejestracyjny” wygenerowany przez platformę zapisową wskazaną w informacji e-mail.:

Fundacja Herkules All Sports, numer konta 55 1050 1559 1000 0090 3178 8087 z numerem rejestracji” imię i nazwisko zawodnika
PRZYKŁADOWY TYTUŁ WPLATY:  Jan Kowalski 285-185-12345

9. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego /przelewu bankowego wpisowego z winy poczty / banku.

10. Opłata startowa obejmuje: numery startowy, agrafki, chip niezbędny do pomiaru czasu, posiłek regeneracyjny, medal okolicznościowy na mecie, upominki od gospodarzy.

11. Weryfikacja zawodników, oraz wydawanie numerów startowych, pakietów startowych będą odbywały się w Biurze zawodów za okazaniem dowodu potwierdzającego tożsamość ze zdjęciem lub upoważnienia z danymi z dowodu osobistego oraz złożeniem własnoręcznego podpisu na karcie zgłoszeniowej.

12. Zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację Herkules All Sports na potrzeby organizacji zawodów.

13. Zgłaszający wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych przez Fundację oraz przesyłania informacji w newsletterze.

VII. ZASADY UCZESTNICTWA I TECHNIKA MARSZU

1. Zawody rozgrywane według Przepisów Zawodów Polskiego Zrzeszenia Nordic Walking - link do przepisów.

2. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników na mecie będzie dokonywane elektronicznym systemem pomiarowym. Oficjalnym czasem jest czas netto.

3.Wprowadza się klasyfikację zawodników TOP 10 na każdym dystansie. Najlepsze 10 kobiet i najlepszych 10 mężczyzn startuje jako pierwsi na każdym dystansie. Najlepsza 10-tka wyłaniana jest na podstawie punktów OPEN na każdym dystansie po I zawodach w sezonie.  Zawodnicy TOP 10 będą startować z dedykowanymi numerami startowymi i będą każdorazowo przed startem przedstawiani publiczności.

4.W zawodach na dystansie 5 km mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne. Wymagane jest zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do udziału w Imprezie Nordic Walking. Osoby te są klasyfikowane w osobnych kategoriach z podziałem płeć i na niepełnosprawność typu A i B bez podziału na wiek. Osoby niepełnosprawne startujące na dłuższych dystansach są klasyfikowane z innymi kategoriami. Osoba z orzeczeniem niepełnosprawności musi zdecydować, czy startuje w kategorii wiekowej czy tylko w kategorii niepełnosprawnych - punktacja tylko w jednej klasyfikacji. Jeżeli osoba dokona zgłoszenia jako osoba niepełnosprawna będzie sklasyfikowana tylko jako osoba niepełnosprawna.

5. Zasady podziału na kategorie osób niepełnosprawnych:
A/ do kategorii typu A zaliczamy osoby z upośledzeniem narządu ruchu (symbol 05-R) i choroby neurologiczne (symbol 10-N).

B/ Do kategorii typu B zaliczamy osoby z pozostałymi przyczynami niepełnosprawności.

6. Osoby niepełnosprawne, które chcą deklarować udział w kategorii niepełnosprawnych zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego ich niepełnosprawność pod groźbą dyskwalifikacji.

7. Osoby startujące w zawodach oświadczają, że są zdolną do udziału w zawodach oraz nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach. W związku z powyższym w Biurze zawodów należy własnoręcznie podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego i udziału na własną odpowiedzialność. W szczególnych przypadkach wymagających badania medycznego decyzja obsługi medycznej zawodów przed i w czasie zawodów jest ostateczna.

8. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę opiekunów prawnych na udział w imprezie. 

9. W zawodach Polish Nordic Walking Cup mogą brać udział obywatele wszystkich krajów świata.

10. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać strój sportowy stosowny do warunków pogodowych. Zaleca się posiadanie własnych kijów do Nordic Walking (dalej NW). Posiadanie kijów składanych wymaga od uczestnika zwrócenia uwagi na dokładne dokręcenie części składowych kija, jak również uwzględnienie podczas treningu, rozgrzewki oraz zawodów faktu, iż kij składany jest mniej wytrzymały niż kij jednoczęściowy.

11. Podczas marszu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowe oraz na plecach. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Nie można używać własnych numerów startowych.

12. Istnieje możliwość wypożyczenia kijów w Biurze Zawodów (liczba kijów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń). Ilość par kijów dostępnych nie mniejsza niż 50 par., dostępna dla pierwszych 50 uczestników, którzy zgłoszą się w Biurze Zawodów w celu wypożyczenia. Kaucja zwrotna za wypożyczenie kijów wynosi 100zł oraz za okazaniem dokumentu ze zdjęciem. Uczestnicy wypożyczający kije powinni zapoznać się z zaleceniami producenta kijów oraz zastosować się do poleceń wypożyczającego.

13. W marszach podział na kategorie wiekowe nastąpi według następujących zasad: o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

14. Uczestnicy marszu zostaną sklasyfikowani w Polish Nordic Walking Cup 2023 w następujących kategoriach wiekowych:

Dystans 5km

l.p

kategoria

Lat

1

K-Dzieci / M-Dzieci

≤ 13

2

K-Jun. / M-Jun.

14 – 17

3

K18-29 / M18-29

18 – 29

4

K30-39 / M30-39

30 – 39

5

K40-44 / M40-44

40 – 44

6

K45-49 / M45-49

45 – 49

7

K50-54 / M50-54

50 – 54

8

K55-59 / M55-59

55 – 59

9

K60-64 / M-60-64

60 – 64

10

K65-69 / M-65-69

65 – 69

11

K70-74 / M70-74

70 - 74

12

K75-79 / M75-79

75-79

13

K80+ / M80+

80+

14

K Niepełnosprawni(A) / M Niepełnosprawni(A)

open

15

K Niepełnosprawni(B) / M Niepełnosprawni(B)

open

Dystans 10km

l.p

kategoria

Lat

1

K18-29 / M18-29

18 – 29

2

K30-39 / M30-39

30 – 39

3

K40-49 / M40-49

40 – 49

4

K50-59 / M50-59

50 – 59

5

K60-69 / M-60-69

60 – 69

6

K70+ / M70+

70 +

16. Klasyfikacja indywidualna OPEN na dystansach. Klasyfikowane są 3 najlepsze osoby wśród kobiet i mężczyzn na każdym dystansie.

17. Klasyfikacja Drużynowa na dystansach oraz Zespołowa cyklu Polish Nordic Walking Cup.

Zasady klasyfikacji Drużynowej w cyklu Polish Nordic Walking Cup 2024 na dystansach – po każdej edycji

 Każdy drużyna wystawia zawodników na dystansach:

 • 5km - 3 kobiety i 3 mężczyzn
 • 10km - 2 kobiety i 2 mężczyzn

Punktacja ustalana jest na podstawie sumy czasów najlepszych zawodników w drużynie na każdym dystansie oddzielnie. Aby zespół został sklasyfikowanym w klasyfikacji drużynowej należy przy zapisach elektronicznych dla wybranych członków drużyny wpisać taką samą nazwę klubową z dokładnością co do spacji. Na tej podstawie system uporządkuje wyniki klasyfikacji drużynowej.

Nagradzamy 3 najlepsze zespoły na każdym dystansie na każdej edycji.

Zasady klasyfikacji Zespołowej w cyklu Polish Nordic Walking Cup 2024 - po całym cyklu:

Każdy drużyna wystawia zawodników na dystansach:

 • 5km - 3 kobiety i 3 mężczyzn
 • 10km - 2 kobiety i 2 mężczyzn

Nagradzamy 6 najlepszych zespołów.

a) Punkty są sumowane z wyników końcowych z kategorii wiekowej każdej z osób startujących. Wygrywa drużyna która zgromadzi najwięcej punktów w punktacji zawodów o randze Pucharu w indywidualnej klasyfikacji wiekowej,

b) Możliwy jest start drużyny bez kompletnej ilości zawodników co tym samym wpłynie na mniejszą ilość punktów. W przypadku większej ilości zawodników brane pod uwagę tylko najlepsze wyniki indywidualnej klasyfikacji w kategorii wiekowej pierwszych osób z drużyny jak w podpunkcie a.
c) Raz zapisana osoba do drużyny będzie startowała cały sezon pod jedną nazwą drużyny.
W przypadku nie wpisania nazwy drużyna na listę startową, osoba nie będzie klasyfikowana w drużynie. Możliwe jest wystawienie dwóch reprezentacji klubu tj. "nazwa klubu I" i "nazwa klubu II".

d) nie można zastępczo wystawiać zawodników na inne dystanse.
e) możliwy jest start tego samego zawodnika drużyny na 2 dystansach punktując dwukrotnie, jeżeli są to starty najwyżej punktowane w drużynie.

f) nie dopuszcza się w trakcie trwania cyklu Polish Nordic Walking Cup pozyskiwania zawodników, którzy wystartowali w aktualnym sezonie w zawodach zaliczanych do Pucharu reprezentując jakiś klub, grupę lub wystąpili jako niezrzeszeni.

18. Uczestnik zawodów jest to osoba, która po zgłoszeniu się do biura zawodów, podpisze oświadczenie i odbierze pakiet startowy. Uczestnictwo w zawodach kończy się w momencie zakończenia ceremonii zamknięcia zawodów. W tym przedziale czasowym uczestnik zawodów może otrzymać upomnienie, ostrzeżenie lub dyskwalifikacje.

VIII. PUNKTACJA W SYSTEMIE PUCHAROWYM

1. W każdej imprezie będą przyznawane punkty za zdobyte miejsce.

2. Punkty będą przyznawane według miejsc w kategorii wiekowych wg następującego schematu:

Oprócz tego zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymują:

 • 1 miejsce - 50 pkt
 • 2 miejsce - 46 pkt
 • 3 miejsce - 43 pkt
 • 4 miejsce - 40 pkt
 • 5 miejsce - 37 pkt
 • 6 miejsce - 34 pkt
 • 7 miejsce - 32 pkt
 • 8 miejsce - 30 pkt
 • 9 miejsce - 28 pkt
 • 10 miejsce - 26 pkt
 • 11 miejsce - 24 pkt
 • 12 miejsce - 22 pkt
 • 13 miejsce - 20 pkt
 • 14 miejsce - 18 pkt
 • 15 miejsce - 16 pkt
 • 16 miejsce - 15 pkt
 • 17 miejsce - 14 pkt
 • 18 miejsce - 13 pkt
 • 19 miejsce - 12 pkt
 • 20 miejsce - 11 pkt
 • 21 miejsce - 10 pkt
 • 22 miejsce - 9 pkt
 • 23 miejsce - 8 pkt
 • 24 miejsce - 7 pkt
 • 25 miejsce - 6 pkt
 • 26 miejsce - 5 pkt
 • 27 miejsce - 4 pkt
 • 28 miejsce - 3 pkt
 • 29 miejsce - 2 pkt
 • 30 miejsce - 1 pkt

3. Punkty w TOP 10,  będą przyznawane według miejsc w klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn wg następującego schematu:

 • 1 miejsce - 50 pkt
 • 2 miejsce - 46 pkt
 • 3 miejsce - 43 pkt
 • 4 miejsce - 40 pkt
 • 5 miejsce - 37 pkt
 • 6 miejsce - 34 pkt
 • 7 miejsce - 32 pkt
 • 8 miejsce - 30 pkt
 • 9 miejsce - 28 pkt
 • 10 miejsce - 26 pkt
 • 11 miejsce - 24 pkt
 • 12 miejsce - 22 pkt
 • 13 miejsce - 20 pkt
 • 14 miejsce - 18 pkt
 • 15 miejsce - 16 pkt
 • 16 miejsce - 15 pkt
 • 17 miejsce - 14 pkt
 • 18 miejsce - 13 pkt
 • 19 miejsce - 12 pkt
 • 20 miejsce - 11 pkt
 • 21 miejsce - 10 pkt
 • 22 miejsce - 9 pkt
 • 23 miejsce - 8 pkt
 • 24 miejsce - 7 pkt
 • 25 miejsce - 6 pkt
 • 26 miejsce - 5 pkt
 • 27 miejsce - 4 pkt
 • 28 miejsce - 3 pkt
 • 29 miejsce - 2 pkt
 • 30 miejsce - 1 pkt i kolejne miejsca po 1 pkt

4. W przypadku miejsc ex equo zawodnicy otrzymują taką samą ilość punktów przypisaną do zajętego miejsca.

5. Klasyfikację generalną w kategoriach wiekowych i OPEN Polish Nordic Walking Cup wygrywa zawodnik/czka, który/a uzyskał/a największą ilość punktów. Dorobek punktowy zawodnika jest sumą z 5 edycji, w których zawodnik został sklasyfikowany. W przypadku wyniku ex equo decyduje ilość zwycięstw, jeśli to nie daje rozstrzygnięcia wówczas bierze się pod uwagę kolejne najlepsze wyniki punktowe, jeśli to nie daje rozstrzygnięcia to decyduje wynik bezpośredniej konfrontacji w ostatnich zawodach.

6. Wszyscy zawodnicy, którzy brali udział w co najmniej jednej z imprez zostaną uwzględnieni w klasyfikacji końcowej Polish Nordic Walking Cup 2024.

IX. NAGRODY

a) w każdej edycji

klasyfikacja INDYWIDUALNA OPEN kobiet i mężczyzn (na każdym dystansie)

 • za miejsca I – III – medale, puchary, upominki

klasyfikacja DRUŻYNOWA NA DYSTANSACH (na każdym dystansie oddzielnie)

 • za miejsca I – III – puchary

klasyfikacje w KATEGORIACH WIEKOWYCH

 • za miejsca I – III – statuetka (dubluje się z kategorią OPEN)

b) po rozegraniu wszystkich imprez cyklu Pucharu (wszystkich edycji)

klasyfikacja INDYWIDUALNA OPEN kobiet i mężczyzn (na każdym dystansie)

 • za miejsca I – III – puchary, upominki

klasyfikacja ZESPOŁOWA  (według sumy punktów zawodników z najwyżej sklasyfikowanych na dystansie 5km (3K i 3M) i 10km (2K i 2M))

 • za miejsca I – III –  puchary, upominki

klasyfikacje w KATEGORIACH WIEKOWYCH

 • za miejsca I – III – puchary, upominki (dubluje się z kategorią OPEN),
 1. Ogłoszenie wyników, przyznanie i odbiór upominków odbędzie się w dniu zawodów.
 2. Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą zawody w regulaminowym czasie, otrzymują medale.
 3. Odbiór nagród i pucharów w dniu zawodów.

X. TRASA

 1. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji uczestnika, powiadamiana jest obsługa trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 2. Na trasie znajdują się sędziowie, którzy będą dokonywali oceny techniki marszu NW oraz udzielali kar za naruszenie przepisów sędziowskich Polskiego Zrzeszenia Nordic Walking.
 3. Plan trasy i lista startowa będzie znajdować się w biurze zawodów.
 4. Trasa będzie oznaczona specjalnymi znacznikami i taśmą ostrzegawczą.
 5. Punkty odżywiania, odświeżania będą wyposażone w wodę..

XI. SZATNIE I DEPOZYT

 1. Istnieje możliwość skorzystania z depozytu za okazaniem numeru startowego.
 2. Depozyt można składać i odbierać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za przekazanie depozytu innej osobie.
 3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Przed i po zawodach zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni (np. namiot bądź inne pomieszczenie).

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w Marszu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.
 6. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).

XIII. WYDARZENIE JEST OBJĘTE PRAWAMI AUTORSKIMI ORGANIZATORA

 1. Zakazuje się publikowania filmów i fotografii godzących w wizerunek i naruszających dobra osobiste  zawodników, sędziów i innych osób uczestniczących w organizacji zawodów bez  zgody w/w osób oraz zgody Organizatora wydarzenia.  Wszelkie prawa są zastrzeżone przez  Organizatora wydarzenia.
 2. Uczestnik zawodów (wydarzenia) przystępując do zawodów ma obowiązek zapoznania się z regulaminem. Przystąpienie do zawodów oznacza akceptację warunków
 3. Zakazuje się innym osobom, niż zawodnicy, filmowania i fotografowania, publikacji z przebiegu zawodów, zawodników, filmowania i fotografowania sędziów oraz innych osób uczestniczących w obsłudze zawodów bez zgody Organizatora wydarzenia.
 4. Poza zawodnikami prawo filmowania i fotografowania w zakresie, o którym mowa wyżej, przysługuje wyłącznie osobom posiadającym akredytację Organizatora. Akredytacja musi być noszona przez osobę akredytowaną w widocznym miejscu, by możliwe było jej sprawdzenie bez legitymowania.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie kwestie sporne w czasie trwania Imprezy rozstrzyga Organizator i Sędzia Główny zawodów.
 2. Organizator posiada ubezpieczenie OC zawodów.
 3. Organizatorzy zalecają uczestnikom indywidualne, dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 4. Nieprzestrzeganie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
 5. Zastrzeżenia dotyczące wyników i klasyfikacji z danej edycji zawodów będą przyjmowane 15 min po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.
 6. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 7. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą posiadać swój czip przymocowany do sznurowadeł obuwia. Umieszczanie chipów w innych miejscach grozi dyskwalifikacją.
 8. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody, jak również dbać o porządek w miejscu zawodów.
 9. Uczestników zawodów obowiązują przepisy sędziowskie Pucharu oraz niniejszy Regulamin.
 10. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora i Sędziego Głównego Imprezy.

XV. KONTAKT

Informacje dotyczące Pucharu:

Arkadiusz Kozak, tel. 502 590 143

e-mail: biuro@herkules.org.pl

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem