Regulamin - Półmaraton Prudnik

V MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W PÓŁMARATONIE  GÓRSKIM NORDIC WALKING 

V RAJD GÓRSKI NORDIC WALKING O PUCHAR BURMISTRZA PRUDNIKA – 5 km

Prudnik – Las  25 marca 2023 r.

Uwaga !!!: Zawody rozgrywane według Przepisów Polskiego Zrzeszenia Nordic Walking

   Rejestracja, regulamin oraz przepisy na stronie: inws.info.

I. Cele imprezy:

 1. Prezentacja piękna gminy Prudnik i okolic.
 2. Popularyzacja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia dzięki nordic walking.
 3. Aktywizacja osób niepełnosprawnych oraz zachęcenie do rekreacji rodzinnej.
 4. Rywalizacja sportowa pasjonatów nordic walking.

II. Termin imprezy: 

 • sobota  25.03.2023r.

III. Miejsce : 

 • Prudnik – Las (Sanktuarium św. Józefa ul. Józefa Poniatowskiego 5, 48-200 Prudnik)

IV. Dystanse: 

 • 21,0975 km wszystkie kategorie wiekowe  od lat 18,
 • 5 km , rajd bez podziału na kategorie wiekowe, niepełnosprawni, dzieci oraz młodzież.

 KLASYFIKACJA RAJDU TYLKO OPEN 

            Dystans dla najmłodszych 200 m

Limit czasowy  na dystansie 21,0975 km

 • 4 godziny

Limit czasowy na dystansie 5 km

 • 90 min

VII.    Organizator zawodów:

 1. Stowarzyszenie Wesoły Borsuk Team
 2. Gmina Prudnik
 3. Polskie Zrzeszenie Nordic Walking

VIII. Program Minutowy :

 Biuro zawodów:

24.03.2022 – Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Dąbrówka”, 18:00 – 20:00

25.03.2022 – teren zawodów, 7:30 – 9:30

 • 9.30 – 9.45 Wspólna rozgrzewka,
 • 9.45 -  uroczyste otwarcie zawodów,
 • 10.00 – start na dystansie 21,0975 km,
 • 10.15 -  start na dystansie 5 km.
 • 14.45– dekoracja miejsc: open ,1-3 w kategoriach wiekowych, losowanie nagród,
 • 16.30- zakończenie imprezy.

Zawodnicy proszeni są o ustawianie się na starcie 5 min przed rozpoczęciem   konkurencji według kategorii wiekowych.

  IX. Zgłoszenia 

Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej https://inws.info/puchar_nordic_walking oraz bezpośrednio w Biurze Zawodów. Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oraz rajdzie oświadczają że biorą w nich udział na własną odpowiedzialność.

REJESTRACJA TRAKTOWANA JEST JAKO PRZYJĘCIE WARUNKÓW REGULAMINU.

    X. Uczestnictwo w imprezie jest odpłatne na wszystkich dystansach.

          Wysokość Opłaty startowej do Imprezy określona jest w tabeli poniżej.

IV MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W PÓŁMARATONIE GÓRSKIM NORDIC WALKING 

Zgłoszenie i opłata elektroniczna do 31.12.2022 do godz. 23:59

ulgowy     

 50 zł,             

normalny 

  70 zł, 

 

Zgłoszenie i opłata elektroniczna do 23.03.2023 do godz. 23:59

ulgowy     

  70 zł,

normalny 

  90 zł,          

UWAGA !!!

Dla osób które zapiszą się i opłacą uczestnictwo w zawodach na dystansie półmaratonu do dnia 05.03.2023r. w pakiecie startowym zagwarantowana koszulka.

Po upływie w/w terminu organizator nie gwarantuje koszulki.

 

IV RAJD GÓRSKI O PUCHAR BURMISTRZA PRUDNIKA

Rajd 

Zgłoszenie i opłata elektroniczna do 31.12.2022 do godz. 23:59

Dzieci do lat 10

 bezpłatnie

ulgowy     

  30 zł,  

normalny 

  40 zł, 

 

Zgłoszenie i opłata elektroniczna do 23.03.2023 do godz. 23:59

Dzieci do lat 10

 bezpłatnie

ulgowy     

  40 zł,  

normalny 

  50 zł,  

ulgowy – dla emerytów, rencistów, studentów, młodzieży do lat 17-tu, osób niepełnosprawnych za okazaniem orzeczenia.   

UWAGA !!!

Uczestnicy Rajdu, chcący zakupić koszulkę proszeni są o kontakt z organizatorem zawodów – STOWARZYSZENIE WESOŁY BORSUK TEAM

Opłaty za zgłoszenie 24.03.2023 – Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Dąbrówka”, 18:00 – 20:00, oraz w dniu zawodów 25.03.2023 (rejestracja osobista w Biurze Zawodów od 7.00 do 09.00) wynosi:

- rajd 90 zł.

- półmaraton 120 zł. 

MINI NORDIC WALKING – 200m dzieci do lat 6 – bezpłatnie 

Za ostateczne i kompletne zgłoszenie elektroniczne uważa się poprawnie wypełnione i przesłane przez uczestnika formularza oraz zaksięgowaną opłatę startową, najpóźniej do czwartku  23.03.2023 wg wyżej podanych reguł na konto organizatora.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty na innego zawodnika

Opłatę należy wpłacać na następujące konto bankowe:

Bank Pekao SA w Prudniku 72 1240 1688 1111 0010 6254 3100

Stowarzyszenie Wesoły Borsuk Team, ul. Jesionkowa 9, 48-200 Prudnik

Z dopiskiem: Opłata Startowa Imię i Nazwisko , dystans

Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego/ z winy poczty lub banku. Opłata nie przechodzi na kolejne zawody, których organizatorem będzie Stowarzyszenie Wesoły Borsuk Team.

XI.     Zasady uczestnictwa w imprezie:

 1. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych, pakietów startowych będą odbywały się w Biurze Zawodów.
 2. Odbierając numer startowy zgłaszający się uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Wyraża jednocześnie zgodę na wykorzystanie jego wizerunku do celów promocyjnych imprezy i nie będzie z tego tytułu rościł prawa do wynagrodzenia.
 3. Podczas imprezy obowiązują przepisy zawodów Polskiego Zrzeszenia Nordic Walking, które stanowią załącznik  do niniejszego Regulaminu https://inws.info/puchar_nordic_walking/przepisy
 4. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników na mecie będzie przeprowadzane
 5. systemem elektronicznym. Ostateczna klasyfikacja open i w kat wiekowych  zostanie ustalona na podstawie czasów netto.
 6. Wszyscy zawodnicy musza mieć chip przymocowany do obuwia lub będzie umieszczony na odwrocie numeru startowego umieszczenie  w innym miejscu grozi dyskwalifikacją.
 7. Osoby niepełnosprawne, mogą uczestniczyć TYLKO w Rajdzie.
 8. Wymagane jest zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do udziału w marszu nordic walking.
 9. Wszyscy uczestnicy zawodów mogą zostać zweryfikowani na podstawie dowodu tożsamości ze zdjęciem, a osoby niepełnosprawne również z orzeczeniem o niepełnosprawności w Biurze Zawodów.
 10. Osoby startujące w zawodach oświadczają,  że są zdolne do udziału w rywalizacji nordic walking, oraz że nie mają przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach.
 11. W związku z tym w Biurze Zawodów    należy własnoręcznie podpisać oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego.
 12. Uczestnicy którzy nie ukończyli 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę opiekunów prawnych do udziału w zawodach.
 13. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania własnego stroju sportowego, stosownego do warunków pogodowych.
 14. Zaleca się posiadanie własnych kijów do nordic walking. Organizatorzy nie zapewniają możliwości wypożyczenia kijów na miejscu zawodów.
 15. Dysponowanie kijami składanymi wymaga od uczestnika zwrócenia uwagi na dokładne dokręcenie części składowych kija, jak również uwzględnienie podczas treningu, rozgrzewki, zawodów faktu, iż kij składany jest mniej sztywny niż kij jednoczęściowy.
 16. W czasie marszu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej . Zasłanianie numeru w całości  lub części lub jego modyfikacja są zabronione pod karą dyskwalifikacji.
 17. W marszu podział na kategorie wiekowe nastąpi wg następujących zasad: o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.
 18. Uczestnik zawodów jest to osoba, która po zgłoszeniu się do biura zawodów, podpisze oświadczenie i odbierze pakiet startowy. Uczestnictwo w zawodach kończy się w momencie zakończenia ceremonii zamknięcia zawodów. W tym przedziale czasowym uczestnik zawodów może otrzymać upomnienie, ostrzeżenie lub dyskwalifikacje.
 19. Uczestnicy Rajdu na 5 km bez podziału na kategorie wiekowe  – kobiety oraz mężczyźni miejsca 1-3 OPEN.

Uczestnicy Mistrzostw na 21,0975 km zostaną sklasyfikowani w następujących kategoriach wiekowych                     

K/M

OPEN

K18-34 / M18-34

18-34 lat

K35-39 / M35-39

35-39 lat

K40-44 / M40-44

40-44 lat

K45-49 / M45-49

45-49 lat

K50-54 / M50-54

50-54 lat

K55-59 / M55-59

55-59 lat

K60-64 /M60-64

60-64 lat

K65-69 / M65-69

65-69 lat

K70-74 / M70-74

70-74 lat

K75-79 / M75-79

75-79 lat

K80+ / M80+

80 + lat

XII.     Wyróżnienia i upominki:

 1. Wszyscy uczestnicy zawodów i rajdu, którzy przejdą trasę w regulaminowym czasie otrzymują medale.
 2. Zdobywcy miejsc I-III Open na dystansie 21,0975 km i zdobywcy miejsc I-III w kategoriach wiekowych  otrzymują puchary.
 3. Zdobywcy miejsc I-III Open rajdu otrzymują puchary.
 4. W kategoriach specjalnych (dla najstarszego uczestnika, dla najliczniejszej rodziny, dla najliczniejszego klubu ) otrzymują puchary.
 5. Uczestnik nagrodzony w kategorii OPEN NIE jest nagrodzony w kategorii wiekowej.
 6. Nagroda główna będzie rozlosowana wśród uczestników którzy ukończyli zawody w regulaminowym czasie i nie zostali zdyskwalifikowani.
 7. Upominki od sponsorów będą rozlosowane wśród wszystkich zawodników startujących, którzy ukończyli zawody/rajd w regulaminowym czasie i nie zostali zdyskwalifikowani. Osoby, które nie ukończyły lub zostały zdyskwalifikowane nie będą brały udziału w losowaniu nagród.
 8. W przypadku braku odbiorcy na miejscu, upominek zostanie rozlosowany ponownie.
 9. Numerek który został raz wylosowany nie bierze udziału w kolejnym losowaniu.
 10. Odbiór upominków w dniu zawodów wyłącznie z  numerem startowym. Każdy zawodnik odbiera nagrodę osobiście. Po tym terminie nagrody przepadają.

XIII. Trasa.

 1. Zawody odbędą się na pętli o długości 10,54875 km o nawierzchni leśnej i szutrowej.
 2. Rajd odbędzie się na trasie 5 km.
 3. Na 5km, mecie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji zawodnika,
 4. powiadamiana jest obsługa trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 5. Plan trasy znajdować się będzie w biurze zawodów.
 6. Trasa będzie wyraźnie oznakowana.
 7. Punkt odżywczy będzie wyposażony w wodę  w miejscu ok. 2,5 km, oraz meta\start
 8. Dodatkowo na trasie Mistrzostw przewidziane są punkty odżywcze (bufety).
 9. Na trasie będą sędziowie, którzy będą dokonywali oceny techniki marszu nordic walking. W przypadku naruszania przepisów sędziowskich będą   oni udzielali pouczeń i kar. WC.

XIV.   Szatnie i depozyt.

 1. Istnieje możliwość skorzystania z depozytu za okazaniem numeru startowego.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdeponowane przez zawodnika rzeczy.
 3. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia
 4. przez zawodnika numeru startowego, organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za przekazanie depozytu innej osobie.
 5. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Przed i po zawodach zawodnicy będą mogli skorzystać z przebieralni.
 7. Interpretacja niniejszych przepisów należy do organizatora zawodów.

XV. UBEZPIECZENIE

 1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w Marszu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.
 6. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).

XVII. OŚWIADCZENIE

1. Uczestnik oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, w okresie 14 dni poprzedzających złożenie oświadczenia:

 • nie jest zakażony/-a wirusem SARS-COV-2;
 • nie przebywał na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
 • nie ma objawów infekcji, gorączki, kaszlu lub temp. powyżej 38 st.C,

2. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w III MMPwPGNW oraz III RG o Puchar Burmistrza Prudnika występują u mnie objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowe służby sanitarne i epidemiologiczne, a także organizatora III MMPwPGNW na adres mailowy: swbt@wp.pl oraz podjąć niezbędne kroki wg wskazań GIS https://www.gov.pl/web/koronowirus 

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem