Zakres obowiązków i funkcje sędziowskie

Zakres obowiązków i funkcje Sędziowskie

Podstawowym i głównym zadaniem każdego sędziego jest sprawowanie kontroli, nadzorowanie czy podczas zawodów przestrzegane są Przepisy Zawodów Nordic Walking

Do zadań i obowiązków sędziów należy:

1. Sędzia Główny:

 • weryfikuje trasę przed zawodami,
 • zatwierdza regulamin zawodów przed zawodami,
 • ustala kwestie organizacyjne z organizatorem zawodów,
 • weryfikuje przygotowanie oraz długość trasy w dniu zawodów,
 • sprawdza funkcjonowanie osób pracujących w punktach odświeżania i odżywiania,
 • podejmuje decyzję o dopuszczeniu zawodników do startu,
 • przeprowadza instruktarz dla zawodników przed startem,
 • organizuje pracę sędziów funkcyjnych,
 • dyskwalifikuje zawodników nie przestrzegających przepisów,
 • zatwierdza wyniki zawodów,
 • sprawuje ogólną kontrole nad przebiegiem zawodów,
 • rozstrzyga wszelkie kwestie sporne zaistniałe podczas współzawodnictwa,
 • informuje opinię publiczną, współpracuje z mediami.

2. Sędzia Trasy:

 • udzielanie informacji zawodnikom i obserwatorom o przepisach zawodów, rozmieszczeniu jednostek organizacyjnych oraz o przebiegu zawodów,
 • monitorowanie czy warunki bezpiecznego marszu są zapewniane,
 • ocena techniki marszu zawodników,
 • udzielanie ostrzeżeń zawodnikom, którzy nie przestrzegają przepisów,
 • pilnowanie zasady zdrowego współzawodnictwa,
 • informowanie sędziego głównego o przebiegu współzawodnictwa oraz udzielonych ostrzeżeniach,
 • współpraca z jednostkami odpowiedzialnymi za zabezpieczenie trasy,
 • współpraca ze służbami medycznymi,
 • współpraca ze spikerem, przekazywanie informacji z trasy.

3. Sędzia Startu i Mety:

 • udzielanie informacji zawodnikom i obserwatorom o przepisach zawodów, rozmieszczeniu jednostek organizacyjnych oraz o przebiegu zawodów,
 • nadzorowanie ustawienia zawodników na stracie,
 • sprawdzanie odpowiedniego ubioru zawodników, numerów startowych oraz kiji używanych przez zawodników,
 • sprawdzenie aparatury startowej oraz przeprowadzenie procedury startowej,
 • monitorowanie czy warunki bezpiecznego marszu są zapewniane,
 • ocena marszu zawodników,
 • udzielanie ostrzeżeń zawodnikom, którzy nie przestrzegają przepisów,
 • pilnowanie zasady zdrowego współzawodnictwa,
 • stworzenie kontrolnej listy kolejności zawodników na mecie,
 • kontrolny ręczny pomiar czasów zawodników,
 • informowanie sędziego głównego o przebiegu współzawodnictwa oraz udzielonych ostrzeżeniach,
 • współpraca z jednostkami odpowiedzialnymi za zabezpieczenie trasy,
 • współpraca ze służbami medycznymi,
 • współpraca ze spikerem, przekazywanie informacji z trasy.

3. Sędzia Weryfikujący Wyniki:

 • udzielanie informacji zawodnikom i obserwatorom o przepisach zawodów, rozmieszczeniu jednostek organizacyjnych oraz o przebiegu zawodów,
 • zatwierdza listę startujących zawodników,
 • pomoc i nadzorowanie ustawienia zawodników na stracie,
 • sprawdzanie odpowiedniego ubioru zawodników, numerów startowych oraz kiji używanych przez zawodników,
 • ocena marszu zawodników,
 • udzielanie ostrzeżeń zawodnikom, którzy nie przestrzegają przepisów,
 • pilnowanie zasady zdrowego współzawodnictwa,
 • informowanie sędziego głównego o przebiegu współzawodnictwa oraz udzielonych ostrzeżeniach,
 • weryfikacja uzyskanych wyników nieoficjalnych w namiocie wynikowym,
 • współpraca z jednostkami odpowiedzialnymi za zabezpieczenie trasy,
 • współpraca ze służbami medycznymi,
 • współpraca ze spikerem, przekazywanie informacji z trasy,
 • drukowanie i wywieszanie wyników wstępnych i oficjalnych po zatwierdzeniu przez Sędziego Głównego.

Dodatkowo w ramach indywidualnych ustaleń z organizatorami zawodów sędziowie mogą pełnić dodatkowe funkcje:

 • wytyczenie i opomiarowanie trasy,
 • przygotowanie trasy przed zawodami,
 • przygotowanie miejsca zawodów,
 • organizacja i prowadzenie biura zawodów,
 • prowadzenie elektronicznych zapisów do zawodów,
 • prowadzenie rozgrzewki przed zawodami,
 • elektroniczny pomiar czasu wraz z tworzeniem komunikatu zawodów,
 • tworzenie listy rankingowej w zawodach rozgrywanych w systemie pucharowym,
 • organizacja wypożyczalni kijów,
 • organizacja depozytu zawodów,
 • prowadzenie spikerki zawodów,
 • prowadzenie dekoracji zawodników,drukowanie numerów startowych, certyfikatów uczestnictwa oraz dyplomów dla zawodników.

Если у Вас есть какие-либо вопросы или проблемы, рекомендуем Вам использовать форму заявки. Это позволит быстро связаться с организатором и системным администратором.

Нажмите здесь, если есть проблема